မုန္တိုင္းငယ္အရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ၆ ခုတြင္ မိုးရြာႏိုင္ | DVB