ျပင္ဦးလြင္တြင္ ရွမ္းလူငယ္ ၃ ဦး၊ လုပ္အားခမရ၍ ေနရပ္သို႔ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျပန္ | DVB