ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေရြ႕အေျပာင္း - ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ - DVB