ထိုင္းေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္ ၁၃ ခုတြင္ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း သတိေပး | DVB