ဆုိနီေကာ္ပုိေရးရွင္းက သခင္ႏွင့္အေဖာ္ျပဳေပးမည့္ စက္႐ုပ္ေခြး မိတ္ဆက္ျပသ (႐ုပ္သံ) | DVB