ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မဲမခြဲဘဲမွတ္တမ္းတင္ | DVB