ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ဘယ္ေလာက္နီးၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔က်န္ေသးလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) - DVB