ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ဘယ္ေလာက္နီးၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔က်န္ေသးလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB