ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ကုလားပဲလံုး ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ကုလားပဲလံုးက ၁ ပိႆာကို ၁၃၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၂၈၀ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၆၀၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၁၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၉၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၆၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၁၆,၀၀၀ ရွိပါတယ္္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၄၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေထာပတ္္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၉၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၆၅ က်ပ္ ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၇၄၀ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ကေန ၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၈၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၄၃၅ က်ပ္ကေန ၄၆၅ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up