ပဲခူးကန္ေတာ္ႀကီး ေရေ၀ေရလဲေဒသကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မည္ | DVB