ပဲခူးတိုင္းအတြင္း တရားမဝင္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမည္ | DVB