စာသင္ေက်ာင္း ၃၁ ေက်ာင္း၌ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ Tablet မ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေန | DVB