ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ 929 ကုလားပဲ 929 ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ပဲေထာပတ္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကိုု ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၁၄၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) ပဲပုတ္(ဗမာ)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၉၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၉၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စီပီေျပာင္း စီပီေျပာင္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၂,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up