တိုက္ပဲြအျပင္းအထန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ လစ္ဗ်ား မီတီဂါေလဆိပ္ကို အစုိးရတပ္ ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ | DVB