အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ပူးတြဲေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ | DVB