ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမည့္သတင္းမ်ားအေပၚ မစုိးရိမ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေျပာ | DVB