၁၃ ႏွစ္ေက်ာင္းသူအား ခုိးယူေပါင္းသင္းသည့္ ရဲတပ္သားကုိ ဖမ္းဆီး | DVB