ဒ႐ုန္းတိုက္ခုိက္မႈအတြင္း အုိင္အက္စ္အဖြဲ႔ဝင္ ဆယ္လီဂ်ဳံးစ္၏သား ေသဆုံးမႈရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ | DVB