ေျမယာဥပေဒကို ဘယ္လို ျပင္ဆင္အဆုံးသတ္ၾကမွာပါလိမ့္ - DVB