လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ပစ္ခတ္မႈ ဒဏ္ရာရသူက လက္နက္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီကုိ တရားစြဲ | DVB