စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ​ကူညီ​ရန္ တိုက္တြန္း | DVB