လူငယ္ ၁၄ သန္းခန္႔ကုိ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးမည္ | DVB