စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးေဆြးေႏြး (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB