မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေခ်ာင္းေရလၽံွမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား အခက္ၾကံဳ | DVB