ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မြတ္ဆလင္အမ်ားအျပား ေက်းရြာမ်ားမွဆက္လက္ထြက္ခြာေန | DVB