ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းပ်ဥ္းတြင္ ေလျပင္းတိုက္၊ အ.ထ.က ေက်ာင္းေဆာင္ ေခါင္မိုးမ်ား ပ်က္စီး | DVB