ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္ဦးေမာ့ေအာင္ အေရးတႀကီး ဘာေတြလုိအပ္ေနလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB