ကမၻာ့ဆုိလာကားၿပိဳင္ပြဲတြင္ နယ္သာလန္အဖြဲ႔ ပထမေနရာမွ ဦးေဆာင္ | DVB