၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB