ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္ အေထာက္အကူျပဳ ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ | DVB