ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေန | DVB