ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားခ်င္လို႔မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီအုပ္ျမစ္ခိုင္ၿမဲရန္ လုပ္ေနဟု ကရင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB