ႁပြန္တန္ဆာတြင္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ ၁၅၀၀ ကို အခမဲ့ ကုသေပးမည္ | DVB