ဘယ္အစုိးရကမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔နဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတာမရွိဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေျပာ (႐ုပ္သံ) | DVB