ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပုိအားေကာင္းၿပီး မုန္ုတုိင္းငယ္အျဖစ္ေရာက္ရွိ | DVB