ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားစရာ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ပစ္ခတ္မႈ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ေသနတ္ | DVB