ၾသစေၾတးလ်တြင္ အဆုိးရြားဆုံး တုပ္ေကြးေရာဂါ ရင္ဆုိင္ေနရ၊ လူရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆုံး | DVB