လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ ပုံစံ ၇ ထုတ္ေပးရာတြင္ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဟု လယ္သမားမ်ားေျပာ | DVB