ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေဒသခံေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB