ဘားအံၿမိဳ႕တြင္​ အလုပ္​အကိုင္​ရရွိေစေရး ၀ါးလက္မႈထည္ ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္းဖြင့္ | DVB