တားျမစ္ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ပါက ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၃ ဆ ဒဏ္႐ိုက္ခံရမည္ | DVB