ေရြးခ်ယ္မႈ ရွားပါးျခင္းနဲ႔ အရင္းႏွီးႀကီးတဲ့ ေပးဆပ္မႈမ်ား | DVB