ပ႐ုိဂရမ္ထည့္သြင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး အင္းဆက္ေကာင္တူသည့္ စက္႐ုပ္တီထြင္ (႐ုပ္သံ) | DVB