ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဘယ္လို ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့သလဲ | DVB