တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၌ ပါေမာကၡမ်ားအပါအဝင္ ေနရာေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ လစ္လပ္ေန | DVB