ေကာက္ရသည့္ ဘတ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေရႊလက္ေကာက္ကို ျမန္မာအလုပ္သမား ျပန္ေပး | DVB