ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရး ရပ္တန္႔ရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း | DVB