ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မေကြးခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္း၊ လူထုကိုေတာင္းပန္ | DVB