လယ္ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္သံုး၍ လယ္ေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္မည္ | DVB