က်ိဳက္ထီး႐ုိးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကို ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္မႈ ယခင္ထက္ပိုမ်ား | DVB