ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း တုိင္း႐ုံးႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ မံုရြာၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ | DVB